Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Par kupicām

bizmarite

bizmarite

Ir saņemts zemes robežu nodošanas akts. Tanī ir rakstīts, ka "līdz 2007.g. 11. decembrim apņemos robežzīmēm .... veikt kupicu rakšanu". Apakšā parakstījušies zemes īpašnieki un mērnieks.

Kam jārok tās kupicas? Vai tas vispār ir jādara? Kas notiek, ja to kupicu nav?


Be prepared. Always expect the unexpected.

svešiniece

Īpašniekam jārik


pasmaidi

Kupicas jārok vai nu īpašniekam vai jasaruna kāds kas to darīs ar vai bez samaksas. Ja kupicu nav, tad robeža daba pazūd, un pēc pāris gadiem neviens vairs neatceras kur tā bija un kam pieder šī vieta kur stāvam.

svešiniece

MK not Nr. 182

85. Apvidū neesošās robežzīmes un robežstigas pēc mērnieka norādījuma atjauno ierosinātājs kopā ar pierobežniekiem. Pēc robežzīmju un robežstigu atjaunošanas mērnieks papildina zemes robežas apsekošanas un atjaunošanas aktu ar informāciju atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam vai sastāda zemes robežu atjaunošanas aktu.


pasmaidi
bizmarite

kaspars712
Tur jau vēl tie metāla stabiņi sasprausti. Ja mēs sētu liekam pēc tiem stabiņiem, tas neder?

Papildināts 05.09.2008 13:30:50:

svešiniece
Kas ir "ierosinātājs"? Tā kā īpašnieks?


Be prepared. Always expect the unexpected.

svešiniece

4.20.1. Zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāja tiesības un pienākumi

234. Zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājam ir šādas tiesības:

234.1. saņemt šo noteikumu prasībām atbilstošu profesionālu un kvalitatīvu pakalpojumu;

234.2. saņemt no mērnieka ar normatīvajiem aktiem, kas regulē zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu, pamatotu informāciju par zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas darbu norisi, kā arī par veicamo darbu termiņiem;

234.3. pretenziju gadījumā apstrīdēt zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātus var Valsts zemes dienestam vai civiltiesiskā kārtībā.

235. Zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājam ir šādi pienākumi:

235.1. nodrošināt mērniekam iekļūšanu zemes vienības vai zemes vienības daļas teritorijā;

235.2. piedalīties robežu noteikšanā;

235.3. piedalīties iepriekš noteikto robežu apsekošanā un, ja nepie­ciešams, atjaunošanā;

235.4. parakstīt zemes kadastrālajā uzmērīšanā sastādītos šajos noteikumos noteiktos dokumentus;

235.5. mērnieka norādītajās vietās ierīkot robežzīmes un robežstigas, izveidot kupicas, kā arī likvidēt robežzīmes;

235.6. periodiski attīrīt robežstigas no apauguma, nepieļaujot to aizaugšanu;

235.7. uz vienošanās pamata ar pierobežniekiem segt robežzīmju atjaunošanas izdevumus;

235.8. saglabāt ierīkotās robežzīmes;

235.9. pretenziju gadījumā par apstrīdētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātiem iesniegt ekspertu atzinumu, kas apliecina pretenziju pamatotību.

Papildināts 05.09.2008 13:32:21:

bizmarite
jā, īpašnieks

tajos pašos MK noteikumos ir sīki paskaidrots, kādām jāizskatās robežzīmēm


pasmaidi
bizmarite

svešiniece
Ok, paldies. papētīšu.

Ierosinātājs ir bijis iepriekšējais īpašnieks. Tagad vnk nesaprotu, kas mums ar tām robežzīmēm jādara.


Be prepared. Always expect the unexpected.

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
11038327