Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Piespiedu tiesu izpilditaju izsoles.

portiz

Kur var vairak iegut info, no likuma viedoklja, kadas ir pircejam tiesibas, pienakumi u.c, ja cilveks izdoma iegadaties izsoles ipashumu?

Teiksim, ir maja/dzivoklis/zeme, kas nonakusi lidz piespiedu izsolei. Kas tiesu izpilditajam butu janodroshina potencialajiem pircejiem par info?Vardu sakot - kadai informacijai butu jabut pieejamai un to nevar liegt intresentiem?

Kas vispar janjem vera, solot shadus ipashumus? Lugtum izteikties ne tikai teoretiski, bet ari tie, kas kaut ko zin par praktisko pusi, ka un kas noticis realitatee. Paldies jau ieprieksh!


Esmu ģeniāls cilvēks.Varu visu.Bet vislabāk man sanāk vērot. Caur fotoaparātu jau desmito gadu ne tikai savam priekam.

VĒROT, IERAUDZĪT, NOĶERT...

portiz
lūk info no Zvēriātu tiesu izpildītāju mājas lapas

Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu

Ja likumā noteiktā kārtībā piedzinējs lūdz vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu, tiesu izpildītājs nosūta paziņojumu:

 • parādniekam un uzaicina viņu nokārtot parādu;
 • zemesgrāmatu nodaļai par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu, lūdzot reģistrēt parādnieka īpašumam piedziņas atzīmi;
 • nekustamā īpašuma īpašniekam, ja tas nav pats parādnieks; kopīpašniekiem; kā arī visiem hipotekārajiem kreditoriem, tajā skaitā arī personām, kuru labā ierakstīta ķīlas tiesības atzīme, norādot kuras personas prasījuma apmierināšanai tiek vērsta piedziņa uz nekustamo īpašumu, cik liela ir parāda summa un vai parāds nodrošināts ar hipotēku uz attiecīgo nekustamo īpašumu. (Paziņojumā hipotekārajiem kreditoriem tiesu izpildītājs pieprasa, lai hipotekārie kreditori tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 10 dienām, iesniedz ziņas par atlikušā hipotekārā parāda apmēru);
 • pašvaldībai, pieprasot ziņas par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, ja tāds ir.

No tiesu izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas parādniekam ir aizliegts:

 • atsavināt šo nekustamo īpašumu vai ieķīlāt to;
 • cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo;
 • atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;
 • nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Parādniekam ir pienākums tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā paziņot par nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamo īpašumu noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem.

Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē.

Piedzinēju un citu kreditoru tiesības. Piedzinējam neatkarīgi no piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu ir tiesības prasīt, lai viņam nostiprina zemesgrāmatā hipotēku piedzenamās summas apmērā.

Hipotekārajam kreditoram ir tiesības piedalīties nekustamā īpašuma aprakstē, saņemt aprakstes aktu un par saviem līdzekļiem publicēt sludinājumus par izsoli, par to paziņojot tiesu izpildītājam.

Hipotekārajam kreditoram un piedzinējam ir tiesības piedalīties solīšanā, iemaksājot Civilprocesa likuma 607.panta pirmajā daļā noteikto nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Nekustamo īpašumu tiesu izpildītājs apraksta pēc piedzinēja lūguma. Par nekustamā īpašuma aprakstes laiku viņš paziņo parādniekam un piedzinējam. Nekustamā īpašuma aprakste notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem. Ja parādnieks vai piedzinējs nav piedalījies nekustamā īpašuma aprakstē, tiesu izpildītājs aprakstes aktu tiem nosūta triju dienu laikā pēc aprakstes.

Nekustamā īpašuma novērtēšana. Nekustamo īpašumu uz parādnieka rēķina pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma novērtē sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, nosakot nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtību.

Tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā paziņo par novērtējumu parādniekam, piedzinējam un hipotekārajam kreditoram, vienlaikus izskaidrojot viņu tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Aprakstītais nekustamais īpašums līdz nodošanai jaunajam īpašniekam paliek agrākā valdītāja vai pārvaldnieka pārvaldīšanā. Ja nav zināms nekustamā īpašuma valdītājs vai pārvaldnieks, tiesu izpildītājs pēc saviem ieskatiem var iecelt nekustamā īpašuma pārvaldnieku. Tiesu izpildītāja ieceltajam nekustamā īpašuma pārvaldītājam ir tāda pati atbildība kā kustamās mantas glabātājam.

Nekustamā īpašuma izsoles izziņošana. Nekustamā īpašuma izsoli, tiesu izpildītājs

izziņo:

 • vismaz 1 mēnesi pirms izsoles, ja nekustamā īpašuma izsoles sākumcena nav augstāka par Ls 50 000;
 • vismaz 2 mēnešus pirms izsoles, ja nekustamā īpašuma izsoles sākumcena pārsniedz Ls 50 000, bet nav augstāka par Ls 300 000;
 • vismaz 3 mēnešus pirms izsoles, ja nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir augstāka par Ls 300 000.

Sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli tiesu izpildītājs:

 • publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
 • vismaz divas nedēļas pirms izsoles izliek pie pārdodamā nekustamā īpašuma;
 • vismaz divas nedēļas pirms izsoles izliek tiesu izpildītāja prakses vietā.

Sludinājumi par tiesu izpildītāju rīkotajām izsolēm pieejami Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājas lapā www.lzti.lv, taču jāņem vērā, ka elektroniski publicētajiem sludinājumiem ir tikai informatīvs raksturs.

No izsoles izsludināšanas dienas visi dokumenti, kas attiecas uz pārdošanu izsolē, ir

pieejami visām personām, kuras vēlas ar tiem iepazīties.

Par nekustamā īpašuma izsoli Par nekustamā īpašuma izsoli tiesu izpildītājs vismaz divas nedēļas iepriekš ierakstītā sūtījumā paziņo parādniekam un piedzinējam, nekustamā īpašuma īpašniekam, kopīpašniekam, hipotekārajam kreditoram un personai, kuras labā nostiprināta ķīlas tiesību vai aizlieguma atzīme, ja tāda ir.

Nodrošinājums. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura izsolē nopirkusi nekustamo īpašumu, ieskaita pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ.

Nodrošinājumu neatmaksā, ja:

 • nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu no viņa pienākošos summu vai
 • nosolītājam nebija tiesību piedalīties izsolē.

Šādā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu pievieno pie kopējās par īpašumu saņemtās summas un sadala tādā pašā kārtībā kā šo summu.

Izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības. Ja ir bijušas divas novērtēšanas, izsole sākas no augstākās nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Nekustamā īpašuma izsoles kārtība. Pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Ja minētos dokumentus persona uzrādīt nevar, viņai neļauj piedalīties izsolē.

Uzsākot izsoli, tiesu izpildītājs nosauc pārdodamo nekustamo īpašumu, izsoles sākumcenu un nosaka izsoles soli, ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Pēc tam tiesu izpildītājs jautā izsoles dalībniekiem, vai kāds sola vairāk. Kamēr vien turpinās pārsolīšana, solītāju solītās cenas tiesu izpildītājs paziņo mutvārdos un ieraksta izsoles aktā, norādot solītāja vārdu un uzvārdu.

Izsole notiek, pircējiem veicot pārsolīšanu. Pārsolīšanai beidzoties, tiesu izpildītājs jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja neseko pārsolījums, tiesu izpildītājs izdara piesitienu un nekustamais īpašums paliek tam, kas solījis augstāku cenu nekā citi.

Par izsoli tiesu izpildītājs sastāda aktu.

Solīšanā nav tiesību piedalīties parādniekam, viņa aizbildnim vai aizgādnim, personai, kas piedalījusies nekustamā īpašuma aprakstē, kā arī tiesu izpildītājam, kas rīko izsoli. Par citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu iegādi ir atbildīgi paši izsoles dalībnieki.

Pircējam 1 mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā visa summa, ko viņš nosolījis. Pēc tam, kad nekustamā īpašuma nosolītājs samaksājis visu no viņa pienākošos summu, tiesu izpildītājs izsoles aktu iesniedz apstiprināšanai apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, ieinteresētās personas 10 dienu laikā no izsoles dienas var iesniegt apgabaltiesā pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Vienlaikus ar pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda tiesa var izskatīt arī sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību, ja sūdzības iesniedzējs lūdz atzīt izsoli par spēkā neesošu.

Lemjot par izsoles akta apstiprināšanu, tiesa pieņem lēmumu arī par:

 • par izsoles akta apstiprināšanu un pārdotā nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;
 • neatkarīgi no kreditora piekrišanas - par visu zemesgrāmatā uz šo īpašumu ierakstīto parādu saistību dzēšanu, par kurām ieguvējs nav tieši paziņojis, ka uzņemas tās uz sevi;
 • neatkarīgi no kreditora piekrišanas - par to apgrūtinājumu dzēšanu, kas pieņemti kā nosacījums, īpašumu iegūstot (Civilprocesa likuma 609.pants);
 • par zemesgrāmatā uz šo īpašumu ierakstīto aizlieguma atzīmju dzēšanu;
 • par sūdzības par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu pamatotību.

Pēc ieguvēja lūguma tiesa lemj par viņa ievešanu iegūtā nekustamā īpašuma valdījumā.

Ja nekustamā īpašuma izsole atzīta par spēkā neesošu, rīkojama atkārtota izsole pēc tās izsoles noteikumiem, kura atzīta par spēkā neesošu.

Pircējs īpašumtiesības uz izsolē nopirkto nekustamo īpašumu var nostiprināt zemesgrāmatā tikai pēc tam, kad spēkā stājies attiecīgs tiesas lēmums.

Tiesu izpildītājs izsoli atzīst par nenotikušu, ja:

 • izsolē nav ieradies neviens solītājs;
 • neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;
 • pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

Nenotikušas izsoles gadījumā kreditoriem, parādnieka līdzīpašniekiem un pēdējam pārsolītajam pircējam ir tiesības paturēt īpašumu sev Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

Tiesa izsoli atzīst par spēkā neesošu, ja:

 • kādam nepamatoti nav atļauts piedalīties izsolē vai nepareizi atraidīts kāds pārsolījums;
 • nekustamo īpašumu nopirkusi tāda persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties izsolē;
 • nekustamais īpašums pārdots pirms termiņa, kāds noteikts paziņojumā par pārdošanu;
 • piedzinējs vai solītājs rīkojušies ļaunprātīgi;
 • vēršot piedziņu uz nekustamo īpašumu, tiesu izpildītājs pieļāvis būtiskus procesuālus pārkāpumus vai konstatēti citi būtiski apstākļi, kas nepieļauj nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja vārda.


http://b3.lilypie.com/4B1Jp2.png
http://b1.lilypie.com/TGamp2.png

Neko daudz par procedūru pastāstīt nevarēšu, ja nu vienīgi to, ka, pērkot šādus īpašumus, ir jānorēķinās skaidrā naudā. Zem āmura nokļuvušos īpašumus kredītā nepārdod.

Jā, un nav izdevīgi solīt par īpašumu, kas tiek izsolīts pirmo reizi, jo ar katru nākamo solīšanas reizi tā cena tiek pamatīgi laista uz leju - TI ir ieinteresēts atbrīvoties no īpašuma pēc iespējas ātrāk. Optimālākais esot solīt tos īpašumus, kuri zem āmura tiek laisti jau 3x.


http://www.youtube.com/watch?v=5cpSv2mNhhc&feature=related

 

Es ar nekur neteicu, ka nepiecieshams kredits. To zinu, ka skaidraa naudaa.

Par to 1x - redz, ir ipashumi, kuru izsoles sakumcena nav augsta un tos ari nosola 1x izsolee.Lielu dalju - pec noverojumiem - 2x izsolee.Retakus - treshaja vai vispar nenosola ari treshaja izsolee.


Esmu ģeniāls cilvēks.Varu visu.Bet vislabāk man sanāk vērot. Caur fotoaparātu jau desmito gadu ne tikai savam priekam.

VĒROT, IERAUDZĪT, NOĶERT...

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
13822857