Atpūta

Aizdevuma līguma paraugs

Par cik bieži ir lūgumi nosūtīt Pirkuma, Rokasnaudas, Aizdevuma līgumu paraugus, tad ievietoju šeit Aizdevuma līguma paraugu!

Aizdevuma līgums nr._____ "___" ________________ 200_.g., Rīgā, Purčikā ----------------, pers.kods ---------------, turpmāk tekstā Kreditors, no vienas puses, un --------------- ------------------, pers.kods --------------------, turpmāk tekstā Parādnieks, no otras puses, natūrā noslēdz šādu te konkrēti reālu līgumu:

1.Līguma priekšmets:
1.1. Kreditors aizsit Parādniekam piķi par summu ------------- un uzreiz liek Parādnieku uz skaitītāja, bet Parādnieks uzņemas sabīdīt visas savas štelles un dzēst parādu kad vajadzēs bez lieka bazāra, prikoliem un čakarēšanās.
1.2. Piķis Parādniekam tiek aizsists pāris konkrētu ģēlu izkruķīšanai no Purčika bratvas obščaka keša, un tiks izsniegts Parādnieka šestakam pēc maļavkas uzrādīšanas.
1.3. Piķis tiek aizsists Parādniekam tipa uz kādu gadiņu. No saņemšanas momenta. Naturāli, no tā momenta arī tiek ierubīts skaitītājs.


2. Nodrošinājums 2.1. Ja gadījumā Parādnieks, lai dievs viņam stāv klāt, sāk muhļīt procesus, kopā ar viņu atbildību pavilks konkrēti brigadieri: -----------------------------------------------------


3. Pušu atbildība
3.1. Karoče, bez sīkākiem bazāriem, Parādnieks atbild natūrā.

3.2. Ja Parādnieks savā vietā ieregulē trešo personu,viņš bez kreisā bazāra un liekiem pontiem velk Kreditora priekšā atbildību par šīs trešās personas raskrutkām, ģēlām, štellēm un procesiem, tipa it kā tās būtu viņa paša, Parādnieka, bīdītas.
3.3. Ja Parādnieks piķi aizrok un neatgriež, viņš tiek uzskatīts par gailīti no tā paša brīža, viņa ģēlas nonāk Kreditora rokās, kā arī viņš pats konkrēti fiziski.


4. Otmazkas (forsmažori):
4.1. Par piķa neatgriešanu srokā netiks uzsākts konkrētais bazārs, ja par iemeslu tam ir nepārvaramas varas procesi, ko Parādnieks varēja iedomāties, bet ne novērst, piemēram, atrašanās izolatorā, etapā, hodkā vai jebkāda figņa ar mentūru.


5. Pravilkas (strīdu un domstarpību risināšana):
5.1. Visi uzbraucieni pa līguma ģēlu tiek regulēti strelkās ar abu pušu piedalīšanos, brigadiera klātbūtnē, kura lēmums ir galīgs.
5.2. Gadījumā, ja Parādnieks atsakās izpildīt noteikumus, par kurām puses vienojušās strelkas bazāra laikā, Kreditoram ir tiesības močīt Parādnieku sorķīrā.


6. Ziņas par Parādnieka, viņa ģimenes locekļu, vecāku, tuvu radinieku, attālu radinieku, tālu radinieku, u.c. personu, kam varētu uzbraukt un dušīt, mantas stāvokli: ---------------------------------------------------

7. Pušu paraksti, reālie, bez prikoliem:--------------------------