Atpūta

Robežu šķērsošana Šengenas telpā

Bērnu un ģimenes lietu ministrija vērš uzmanību uz to, ka, pievienojoties Šengenas telpai, kārtība, kādā robežu šķērso bērni, paliek iepriekšējā.

Bērnam patstāvīgi šķērsojot valsts robežu

Papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts;
 • bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja piekrišanu devuši abi vecāki vai viens no viņiem. Ja piekrišanu devis aizbildnis, tad jābūt līdzi arī bāriņtiesas izdotās aizbildņa apliecības vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu notariāli apliecinātai kopijai.

Bērnam šķērsojot valsts robežu pilnvarotas personas pavadībā

Papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

 • vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā,
 • kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja pilnvaru devis viens no vecākiem vai abi vecāki. Ja pilnvaru devis aizbildnis, tad līdzi jābūt bāriņtiesas izdotās aizbildņa apliecības vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu notariāli apliecinātai kopijai.

Bērnam šķērsojot valsts robežu abu vecāku pavadībā, viena vecāka vai aizbildņa pavadībā

Līdzi jābūt:

 • derīgai pasei ar atzīmi par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu;
 • bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja ceļošanas dokumentā bērna vecākam, kurš pavada bērnu, nav atzīmes par radniecību ar bērnu;

Ja viens no bērna vecākiem ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks

Šķērsojot robežu līdzi jābūt otra vecāka notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts vai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā.

Ja bērna vecāks, kurš bērnu pavada, ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks

Jābūt līdzi otra vecāka notariāli apliecinātai piekrišanai bērna izceļošanai no valsts.

Ja bērnu pavada aizbildnis

Jābūt līdzi arī bāriņtiesas izdotā aizbildņa apliecība vai lēmums par aizbildnības nodibināšanu, vai to notariāli apliecināta kopija.

Ja otrs vecāks nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu

Minētās pilnvaras var izsniegt arī bāriņtiesa. Minētā piekrišana vai pilnvara nav nepieciešama

Ja bērna vecāks, kurš ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, viens realizē aizgādību pār šo bērnu.

Šādā gadījumā, šķērsojot valsts robežu līdzi jābūt kādam no šādiem minēto faktu apliecinošiem dokumentiem vai tā notariāli apliecinātai kopijai:

 • otra vecāka miršanas apliecība;
 • tiesas spriedums (sprieduma noraksts) par:
 • aizgādības atņemšanu otram vecākam;
 • otra vecāka izsludināšanu par mirušu;
 • otra vecāka atzīšanu par rīcībnespējīgu;
 • dzimšanas apliecība, kurā nav ieraksta par tēvu;
 • dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā ierakstītas pēc mātes norādījuma.

Ārpusģimenes aprūpē ievietotie bērni

Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei, valsts robežu var šķērsot:

 • patstāvīgi, taču līdzi jābūt lēmumam par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei;
 • pilnvarotās personas pavadībā, taču līdzi jābūt lēmumam par atļauju bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes vai audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei.

Informāciju sagatavoja:

Inguna Potetinova

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Sabiedrisko attiecību departamenta direktora vietniece

7 356 482, 26 476 141

Inguna.Potetinova(at)bm.gov.lv

Citi noderīgi raksti

Bērns un velosipēds

Ceļojumi pavasarī

Par aktīvo atpūtu varat aprunāties Cāļa forumos

Aktīva atpūta

Valstis, pilsētas, vietas