Atpūta

Kremācija

Mūsdienās kā alternatīvu tradicionālajai apbedīšanai cilvēki izvēlas kremēšanu. Šādas izvēles iemesli ir dažādi – gan praktisku apsvērumu (vietu trūkums kapsētā), gan pārliecības dēļ. Par to, cik tas maksā, kas jādara ar saņemtajiem pelniem, un citiem jautājumiem mūs konsultē SIA ‹‹Rīgas kremācijas centrs – krematorija›› lietvede Ilze Verpakovska.

Kremācija Latvijā

Joprojām vienīgā Rīgas krematorija sāka darboties 1994. gadā. Katru mēnesi tajā kremē no 150 līdz 200 nelaiķu (to skaitā ir ne tikai rīdzinieki). Sīkas statistikas par citām valstīm nav, zināms tikai, ka Eiropas attīstītajās valstīs kremāciju skaits ir krietni lielāks nekā pie mums. Igaunijā ir krematorija, bet Lietuvā nav, tāpēc lietuvieši kremēt mirušos ved uz Latviju.

Jārēķinās, ka, veicot kremēšanu, būs divas ceremonijas – pirmā būs atvadīšanās no aizgājēja krematorijā vai kaut kur citur, otra ceremonija būs urnas apbedīšana vai pelnu izkaisīšana. Urnu apbedīšanas kārtību nosaka vietējās pašvaldības. Piemēram, Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 22 ‹‹Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu›› paredz, ka urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām to garajās malās jābūt l m, īsajās malās – 0,5 m. Urna var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā, kolumbārijā vai sēru birzī. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

Foto: istockphoto.com

Kremācija maksā LVL 175, taču šai summai klāt vēl ir izmaksas par pelnu kapsulu, mirušā transportēšanu, nešanu, dokumentu noformēšanu, uzglabāšanu morgā, sēru ceremoniju, zārku u. c. Izmaksas ir atkarīgas no piederīgo izvēlētā atvadīšanās pasākuma un rocības. Kopumā visas bēres ar kremāciju un atvadīšanos krematorijas mazajā zālē izmaksā aptuveni LVL 400, lielajā zālē – nedaudz dārgāk. Jautāta par mītiem, kas reizēm apvij kremācijas procesu, piemēram, neizsniedz īstos pelnus, slēpj noziegumu pēdas, Ilze Verpakovska atbild īsi: ‹‹Tie tiešām ir mīti.›› Bet par kuriozajām situācijām atbild: ‹‹Mūsu darbā kuriozu situāciju nevar būt – nav tā sfēra.››

Krematoriju licencēšanas kārtība

Ja ir vēlēšanās, krematorijas pakalpojumus var sniegt jebkura firma, kas izpilda ar 2010. gada 1. jūliju piemērojamo Ministru Kabineta noteikumu Nr. 600 ‹‹Kremācijas noteikumi›› prasības. Speciālo atļauju (licenci) kremācijas veikšanai izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija. Tā komersanta nosaukumā, kurš veiks kremāciju, jāiekļauj vārds ‹‹krematorija››, un kremācija tiks atļauta tikai šim nolūkam piemērotās ēkās – krematorijās. Ēkā jābūt vismaz četrām telpām: atsevišķai telpai, kurā ir speciāla krāsns miruša cilvēka ķermeņa kremēšanai; telpa, kurā mirušo sagatavo kremācijai, un vieta mirušā uzglabāšanai temperatūrā, kas nepārsniedz +4 °C; atsevišķa telpa, kurā paredzēta atvadīšanās no mirušā, un telpa, kurā komersants kārto lietvedību. Visām telpām jābūt aprīkotām ar signalizāciju un piekļuves kontroles sistēmu un nodrošinātām pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu.

Komersantam nedrīkst būt nodokļu parādu un Valsts vides dienestā jāsaņem B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Pašvaldībai lēmums jāpieņem mēneša laikā. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva LVL 80 apmērā, bet par dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva LVL 10 apmērā. Ja iesniegumu iesniedz un speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta veidā, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

Kas un kā var izvēlēties kremāciju

Mirušā laulātais, radinieki vai cita persona, kura organizē mirušā apbedīšanu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai pašvaldība, ja mirušajam iepriekš minēto personu nav (bezpiederīgais mirušais), kas vēlas veikt mirušā kremāciju, iesniedz komersantam, kurš veic kremāciju, iesniegumu par kremācijas veikšanu. Minētajā iesniegumā norāda iesnieguma iesniedzēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi un kontakttālruni (ja tāds ir), mirušā vārdu un uzvārdu, personas kodu, miršanas apliecības numuru un izsniegšanas datumu un mirušā pēdējās dzīvesvietas adresi. Iesniegumam pievieno miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja par nāves faktu uzsākts kriminālprocess, jāpievieno izmeklēšanu uzraugošā prokurora izdota atļauja mirušā kremācijai. Luterāņiem kremēšana ir atļauta, bet katoļi un pareizticīgie šādu izvēli neatbalsta, tomēr, ja tāda ir bijusi aizgājušā cilvēka griba, to vajadzētu izpildīt jebkurā gadījumā.

Kremācijas norise

Kremācijai mirušo pieņem tad, ja tam nav klāt ugunsnedroši un sprāgstoši priekšmeti, kas sadegšanas procesā var izraisīt nevēlamu reakciju. Iesnieguma iesniedzējam ar parakstu kremāciju reģistrācijas žurnālā jāapliecina, ka mirušajam nav bijis klāt minēto priekšmetu. Ziedi, kas tiek ielikti zārkā, pēc atvadīšanās tiek kremēti kopā ar aizgājēju. Pārējie ziedi un vainagi, ja tādi ir, tiek kremēti atsevišķi.

Mirušais kremējams labi degošā, dabiska materiāla zārkā, kurā drīkst atrasties tikai labi degoši dabiski materiāli. Pirms kremācijas zārkā ieliek karstumizturīgu plāksnīti ar kremācijas reģistrācijas numuru un skaidri salasāmu kremāciju veicošā komersanta nosaukumu. Kremācijas krāsnī vienlaikus kremē ne vairāk kā vienu mirušo.

Mirušā pelnus un karstumizturīgo plāksnīti savāc un ievieto izturīgā, gaisu un ūdeni necaurlaidīgā kapsulā, ko aizvāko un apzīmē ar numuru. Uz kapsulas salasāmi jānorāda arī kremācijas reģistrācijas numurs (tam jāsaskan ar numuru kremāciju reģistrācijas žurnālā), mirušā vārds un uzvārds, mirušā dzimšanas datums, mirušā nāves iestāšanās datums, mirušā kremācijas vieta un datums. Standarta urnas pasūta Vācijā (tās atbilst ES standartiem), tās ir no metāla un, apglabātas zemē, sadalās 15–20 gadu laikā.

Kapsulu ar mirušā pelniem izsniedz iesnieguma iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai trīs dienas pēc bēru ceremonijas vai nākošajā dienā, ja ir steidzamā kremācija. Ja 45 dienu laikā pēc kremācijas iesnieguma iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona kapsulu ar mirušā pelniem nepieprasa, to apglabā vietā, kas paredzēta bezpiederīgo mirušo apglabāšanai, vai mirušā pelnus izkaisa.

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Ko darīt, ja mājās nomiris tuvinieks

Uzturlīdzekļu pieprasīšana bērnam

Par līdzīgām tēmām varat aprunāties forumos

Attiecības un psiholoģija

Atbalsta grupas

Svētki