Bērni

Mazos rīdziniekus bērnudārzā reģistrē elektroniski

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 92 ‹‹Par kārtību, kādā pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde), reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus›› nosaka, ka no 1. decembra ir būtiski mainīta bērnu reģistrācijas kārtība uz rindu bērnudārzā.

Foto: istockphoto.com

Līdz šim vecāki bērnus reģistrēja, ierodoties personīgi izvēlētajā bērnudārzā, bet turpmāk paredzēts, ka bērnu reģistrāciju būs iespējams veikt elektroniski, pakalpojumam autorizējoties Rīgas pašvaldības mājaslapā www.eriga.lv vai personīgi ierodoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (Departamentā) vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru (APC) atrašanās vietās.

Noteikumu pielikumā minētas visas Rīgas pašvaldības izglītības iestādes, kur var iegūt vispārējo pirmsskolas izglītību, norādītas šo iestāžu adreses, īstenojamās pirmsskolas izglītības programmas un minimālais vecums, no kāda iestādē bērnus uzņem. Iepriekš reģistrētie pieteikumi no 2010. gada 1. decembra elektroniskajā datu bāzē tiek sakārtoti pieteikumu reģistrācijas kārtībā.

Elektroniskas bērnu reģistrācijas kārtība

Vecāki var reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus rindā uz bērnudārzu, aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Portālā var autorizēties, izmantojot pašvaldības piešķirto lietotājvārdu un paroli, kādu no piedāvātajām interneta bankām, Mobilo ID vai elektronisko parakstu. Pēc autorizēšanās portālā vecāki aizpilda pieteikumu un reģistrē to, sekojot norādēm portālā. Vecākiem vai viņu pilnvarotajai personai ir tiesības, personīgi ierodoties reģistrācijas vietā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un, nepieciešamības gadījumā, notariāli apliecinātu pilnvaru, lūgt elektroniski iesniegto pieteikumu izdrukāt un parakstīt.

Bērnu reģistrēšana rindai klātienē

Ja vecāki vai to pilnvarotās personas vēlas reģistrēt savus bērnus klātienē, viņiem jādodas uz APC teritoriālajām atrašanās vietām (skatīt zemāk) vai Departamentu Krišjāņa Valdemāra ielā 5. Reģistrējot pieteikumu reģistrācijas vietā, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinošs dokuments un vecāku personu apliecinošs dokuments, pilnvarotā persona uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas personu apliecinošu dokumentu un notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Apmeklētāju pieņemšanas centri:

 

 • Centra rajons: Kungu iela 7/9;
 • Kurzemes rajons: Paula Lejiņa iela 5, Gobas iela 6a, Dzirciema iela 26;
 • Latgales priekšpilsēta: Daugavpils iela 31, Augusta Deglava iela 106 k.4;
 • Vidzemes priekšpilsēta: Brīvības gatve 266;
 • Zemgales priekšpilsēta: Valdeķu iela 50 k.4, Eduarda Smiļģa iela 46;
 • Ziemeļu rajons: Rūpniecības iela 21.

Pieteikumus par bērniem, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, reģistrē tikai Departamentā, bērna likumiskajam pārstāvim uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, savu personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Pašvaldības darbinieks (administrators) nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām, klātienē aizpilda pieteikumu saskaņā ar mātes vai tēva sniegto informāciju un izdrukā to. Darbinieks pārbauda, vai bērns jau apmeklē kādu iestādi (tādā gadījumā pieteikumu nereģistrē). Viens no vecākiem pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu. Darbinieks reģistrē pieteikumu un pēc mātes vai tēva lūguma izdrukā reģistrēto pieteikumu, paraksta to un atdod bērna vecākiem.

Iespēja mainīt pieteikumu par uzņemšanu rindā

Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo iestādes apmeklēšanas sākuma laiku vai pieteikumā sākotnēji norādīto informāciju par elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, elektroniski veicot izmaiņas pieteikumā portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā.

Sākotnējais pieteikuma reģistrācijas datums nemainās. Vecākiem ir tiesības pieteikumu atsaukt, elektroniski veicot izmaiņas portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā.

Ārpuskārtas uzņemšana bērnudārzā

 

Ar Rīgas domes izpilddirektora rīkojumu izveidotas komisijas (sastāvā ietilpst trīs Departamenta, viens Rīgas domes Labklājības departamenta un viens Rīgas bāriņtiesas pārstāvis) pieņemtu lēmumu bērnam var piešķirt statusu ‹‹Komisijas lēmums››, kas norāda uz tiesībām tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas. Lai bērnam piešķirtu šo statusu, vecākiem komisijai jāiesniedz adresēts iesniegums ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu iestādē ārpus kārtas un pamatojuma dokumenti. Lēmumu par statusa ‹‹Komisijas lēmums›› piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt komisija pieņem mēneša laikā pēc vecāku iesnieguma saņemšanas. Ja jautājuma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, komisija lēmumu pieņem mēneša laikā pēc papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.

Priekšnoteikumi statusa saņemšanai ir bērna deklarētā dzīvesvieta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un:

 

 1. bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu un līdz šim brīdim ar vietu Iestādē nav nodrošināts;
 2. bērnam vai viņa vecākiem citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu pirmsskolas izglītības iestādē iekārtot ārpus kārtas;
 3. kāds no bērna vecākiem ir Iestādes darbinieks;
 4. bērna vecākiem valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu par nepieciešamību nomainīt bērnam speciālo programmu uz vispārējo programmu;
 5. bērns palicis bez vecāku gādības;
 6. bērns ir adoptēts (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptē otra laulātā bērnus) un adopcijas fakts noticis vēlāk nekā bērnam apritējis pusgads;
 7. bērns ir reģistrēts tikai vienā Iestādē, un tā tiek likvidēta vai tiek pārtraukta kāda Iestādē īstenota programma, kā rezultātā vairs nav iespējams nodrošināt pirmsskolas izglītības apguvi vecāku izvēlētajā Iestādē;
 8. bērns citi ārkārtas apstākļi, kas var apdraudēt bērna drošību un veselību.

Ja bērns Iestādes rindā reģistrēts trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas un vecākais brālis vai māsa ir vai kļūst par Iestādes audzēkni, elektroniskajā datu bāzē jaunākajam brālim vai māsai piešķir statusu ‹‹brālis/māsa››. Statusu ‹‹brālis/māsa›› atceļ tad, kad vecāko brāli vai māsu no iestādes atskaita vai ja administrators konstatē, ka laikā, kad bērnam jāuzsāk programmas apguve Iestādē, neviens no brāļiem vai māsām vairs nav konkrētās iestādes audzēknis. Pirms bērna ar statusu ‹‹brālis/māsa›› iekļaušanas pretendentu sarakstā administrators vēlreiz pārbauda tā aktualitāti.

Bērnu uzņemšanas kārtība bērnudārzos

Pieteikumus elektroniskajā datu bāzē sistematizē pēc pieteikumu iestādēm reģistrācijas secībā, norādot datumu, mēnesi un gadu, kad nepieciešama vieta Iestādē.

Foto: istockphoto.com

Iestādes vadītājam ir pienākums informēt administratoru par brīvajām vietām ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc vietas atbrīvošanās. Savukārt administrators, saņemot informāciju no vadītāja par brīvajām vietām, trīs darba dienu laikā izveido pretendentu sarakstu, pārbauda pretendentu sarakstā esošā statusa ‹‹brālis/māsa›› aktualitāti un nosūta vadītājam pretendentu sarakstu, kurā norādīti uzņemamo bērnu vārdi, uzvārdi un vecāku deklarētās dzīvesvietas adrese.

Administrators pretendentu sarakstā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim vai informācijas pieprasīšanas dienai ir apritējis Iestādē paredzētais uzņemšanas vecums. Pretendentu sarakstu veido, ievērojot šādu secību: vispirms bērni, kuriem piešķirts statuss ‹‹Komisijas lēmums›› (pieteikumu reģistrācijas kārtībā); tad Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuriem piešķirts statuss ‹‹brālis/māsa›› un kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (pieteikumu reģistrācijas kārtībā); pēc tam seko Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku (vai viena no vecākiem) deklarētā dzīvesvieta arī ir Rīgā; pēc tam – Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (pieteikumu reģistrācijas kārtībā); visbeidzot – bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (pieteikumu reģistrācijas kārtībā).

Vadītājs grupas komplektē līdz 31. augustam. No 1. maija vadītājs rakstiski informē pretendējošā bērna vecākus par iespēju uzņemt bērnu Iestādē, sākot ar 1. septembri, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.

Lai bērnu uzņemtu bērnudārzā, vecākiem 30 dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādē (2. pielikums);
 2. bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
 3. vecāku parakstīts līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku, līgumā obligāti jānorāda, ka pēc līguma izbeigšanas bērnam vieta iestādē netiek saglabāta, bet bērns rindā tiek atjaunots ar sākotnējo pieteikuma reģistrācijas datumu.

Ja vecāki 30 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši augstāk minētos dokumentus, vadītājs rakstiski informē administratoru par nepieciešamību anulēt reģistrācijas pieteikumu konkrētajā Iestādē.

Vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu, norādot programmu, ko bērns apgūs, un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniskajā datu bāzē Iestādē uzņemtajiem bērniem statusu ‹‹pretendents›› nomaina pret statusu ‹‹izglītojamais››. Ja bērns Iestādē ir uzņemts, bet vecāki to vēlas mainīt, ir iespējama Iestādes maiņa, savstarpēji vienojoties ar tiem vecākiem, kuriem Iestādes maiņa ir nepieciešama. Vecāki iesniedz iesniegumus abu iestāžu vadītājiem.

Bērnu atskaitīšanas kārtība no bērnudārza

Noteikumos uzskaitīti gadījumi, kādos bērnus no bērnudārza var atskaitīt:

 1. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas adresēts Iestādes vadītājam.
 2. Ja bērns Iestādi bez attaisnojoša iemesla (par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāki iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, piemēram, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt iestādi ne ilgāk par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu) nav apmeklējis divus mēnešus pēc kārtas vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām. Vispirms vadītājs vecākiem nosūta brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja vecāki uz brīdinājumu nereaģē, pirms lēmuma par bērna atskaitīšanu pieņemšanas vadītājs rakstiski lūdz Rīgas Sociālo dienestu pārbaudīt bērna dzīves apstākļus.
 3. Ja bērns ir sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērnu no iestādes atskaita līdz 30. jūnijam, izsniedzot izziņu, kas būs jāiesniedz izglītības iestādē, kurā bērns apgūs pamatizglītību. Izņēmums – likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi bērnam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Tad vecākiem līdz 30. aprīlim vadītājam jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta vai psihologa atzinums.

Par bērna atskaitīšanu vadītājs pieņem lēmumu un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas elektroniskajā datu bāzē, lai tajā parādītos, ka bērnudārzā ir atbrīvojusies vieta.

Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram mēneša laikā no faktiskās rīcības veikšanas. Administratora, komisijas un vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Departamenta direktoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas vai faktiskās rīcības veikšanas. Rīgas pilsētas izpilddirektora un Departamenta direktora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Nebeidzamais stāsts par rindām uz bērnudārziem Rīgā

Modināt bērnu uz bērnudārzu

Par savu mazuļu bērnudārza gaitām varat aprunāties Cāļa forumos

Mazulis

Bērnudārzi un skolas