Bērni

Slings jeb bērna pārnēsājamais lakats

Bērna pārnēsājamā lakata jeb “Slinga” vēsture ļoti sena. Par to liecina zīmējumi uz alu sienām, kuri tapuši jau 1500 gadus pirms Kristus dzimšanas.
Ei­ro­pā bēr­nu ra­ti ti­ka iz­gud­ro­ti 19. gad­sim­ta bei­gās, lai­kā, kad ciešs kon­takts starp bēr­nu un ve­cā­kiem ti­ka uz­ska­tīts par ne­pie­die­nī­gu (augst­āka­jā sa­bied­rī­bā).
Bēr­nu zī­dī­ša­na, ap­rū­pē­ša­na, ve­ša­na past­aigās ti­ka uz­ti­cē­ta dau­dza­jiem kal­po­tā­jiem. Un bēr­nu ra­ti ie­vē­ro­ja­mi at­vieg­lo­ja vei­dot šo „ie­ņe­ma­ma­jam stā­vo­lim ne­pie­cie­ša­mo” dis­tan­ci un atsveši­nā­ša­nos starp mā­ti un bēr­nu.
Dau­dzās pa­sau­les val­stīs lakats tiek iz­man­tots jo­pro­jām. Un ne ti­kai tā­dēļ, ka tur ap­stāk­ļi nav pie­mē­ro­ti ra­tu stum­ša­nai. Ša­jās val­stīs cil­vē­ki ir sa­gla­bā­ju­ši cie­šo saik­ni ar da­bu un likumsaka­rī­ga­jām, mūž­se­na­jām no­ri­sēm ta­jā.
Bēr­na pār­nē­sā­ša­na la­ka­tā ir viens no vei­diem, kā ne­pār­kāpt da­bas li­ku­mus, kā iz­prast ma­zu­ļa ana­to­mis­kās, fi­zi­olo­ģis­kās un psiho­lo­ģis­kās va­ja­dzī­bas un res­pek­tēt tās.
Šo­brīd arī Ei­ro­pā bēr­na pār­nē­sā­ja­mo la­ka­tu ir sā­ku­ši no­vēr­tēt un ie­teikt ār­sti, psiho­lo­gi fizioterapeiti un citi bēr­nu spe­ci­ālis­ti.
Ve­cā­ki, kas to sā­ku­ši iz­man­tot, ir prie­cī­gi par šo ēr­to ie­spē­ju būt ko­pā ar bēr­nu, sa­just vi­ņa pamatvajadzības un pie­pil­dīt tās.  

Bērna pārnēsājamais lakats, pareizi apsiets, cieši apņem visu mazuļa ķermenīti pilnībā, un nodrošina viņa ķermeņa īpatnībām nepieciešamo stāvokli. Tādēļ lakatā ne tikai drīkst, bet ir pat vēlams nest mazuli jau no dzimšanas. Iesiets lakatā, bērns nekratās, nemētājās uz vienu un otru pusi. Mazais jūt tikai līganās kustības, siltumu, dzird māmiņas sirdspukstus un jūtas drošībā. Netiek sasprindzināta neviena viņa muskuļu grupa (arī pareizi iesienot vertikālā stāvoklī ). Netiek radīta arī slodze uz mugurkaulu. Mazulis var pilnībā atslābināties – aizmigt, vai drošībā vērot un iepazīt pasauli. Ja lakats tiek pareizi apsiets, mazulis tajā pareizi ievietots, slodze ir vienmērīgi sadalīta uz visu nēsātāja ķermeņa augšdaļu, un nav grūtības pārnēsāt ne jaundzimušo, ne arī 20 kilogramus smagu bērnu.  

PRIEKŠROCĪBAS

  • Lakatā nēsāti bērni raud mazāk un ir ievērojami mierīgāki. Vecāki var ātrāk sajust tā vajadzības (slapji autiņi, izsalkums, pa karstu ) un nodrošināt tās, pirms bērns par to sāk ziņot ar skaļu kliegšanu.
  • Lakatā nēsāti bērni attīstās harmoniskāk, ātrāk kļūst patstāvīgi un ir drošāki. Tie neizjūt mātes tuvuma un mīlestības deficītu. Bērnam ir iespēja labāk, drošāk un mierīgāk iepazīt apkārtējo pasauli, vērojot to no vecāku skata punkta. Guļot horizontāli un vērojot istabas griestus, šī iespēja būs liegta.
  • Priekšlaikus dzimušiem bērniņiem šāda pārnēsāšana lakatā tiek īpaši ieteikta, jo viņam ir dota iespēja sajusties līdzīgi kā māmiņas puncī, kas ļauj harmoniskāk attīstīties. Priekšlaikus dzimušiem bērniņiem īpaši ir nepieciešams māmiņas siltums.
  • Šis pārnēsāšanas veids pat terapeitiski tiek ieteikts arī bērniem ar Dauna sindromu, gūžu problēmām (displāzijām, mežģījumiem, asimetrijām), zarnu kolikām, paaugstinātu muskuļu tonusu, kā arī pie daudzām citām problēmām.

SIEŠANAS VEIDI 

Tie ir ļo­ti da­žā­di. Pie­mē­ro­ja­mi at­bil­sto­ši bēr­na ve­cu­mam un va­ja­dzī­bām. La­ka­tu var ap­siet tā, lai ma­zu­lis at­ras­tos gu­ļus stā­vok­lī, vertikāli, ar skatu pret nēsātāju, uz gurna, kā arī uz nē­sā­tā­ja mu­gu­ras. Bie­ži nā­kas iz­mē­ģi­nāt vai­rā­kus pa­ņē­mie­nus, līdz tiek at­rasts kon­krē­ta­jam ma­zu­lim vis­pie­mē­ro­tā­kais. Vis­la­bāk šos vei­dus iz­mē­ģi­nāt ko­pā ar kā­du, kurš to jau ap­gu­vis. Jo tie­ši no pa­rei­zas ap­sie­ša­nas, no pa­rei­zas ma­zu­ļa no­vie­to­ša­nas būs at­ka­rīgs, vai ma­zais un nē­sā­tājs ju­tī­sies ēr­ti, un vai ie­ņem­tais stā­vok­lis la­ka­tā ne­kai­tēs abu ve­se­lī­bai. Bērna pārnēsājamais lakats ir lieliska, ne ar ko citu neaizstājama manta, ja to lieto pareizi.
Kvalitatīviem lakatiem līdzi nāk arī siešanas instrukcija.
Bēr­nu NE­DRĪKST nest ar mu­gu­ri­ņu pret nē­sā­tā­ju, kad ma­zu­ļa ska­tiens vērsts uz priekš­u un kājiņas ir nokarājušās. Šāds stā­vok­lis nav pie­mē­rots ma­zu­ļa psiho­lo­ģis­ka­jam un anatomiskajam stā­vok­lim. Bēr­na kā­ji­ņām nav at­bal­sta punkts pret nē­sā­tā­ja ķer­me­ni, tās nokarā­jas, ra­dot ne­vē­la­mi lie­lu spie­die­nu uz starpeni, starpenes orgāniem. tiek noslogots arī mugurkauls un plecu daļa, jo arī galvai nav stabils atbalsta punkts. Bērns at­ro­das arī psiholoģis­ki ne­aiz­sar­gā­tā po­zā. Tie ārējās vides notikumi, kas mums liekas pierasti un interesanti, bērnam var izrādīties pārāk satraucoši un nevajadzīgi. Viņš ne­var pie­glaus­ties, pie­ķer­ties pie nē­sā­tā­ja, ja jū­tas nedrošs, vai arī no­bi­jies no re­dzē­tā.  

LAKATA VEIDI UN IZVĒLE  

Šobrīd Latvijā ir vairākas firmas, kuras piedāvā bērnu pārnēsājamos lakatus. Tie ir dārgāki, lētāki, garāki, īsāki, plānāki un biezāki. No Latvijā esošā piedāvājuma visi ir pārbaudīti, un secinājums ir tāds, ka to cena patiešām atbilst kvalitātei. Jauna, kvalitatīva, visām prasībām atbilstoša bērna pārnēsājamā lakata cena ir sākot no 30 līdz pat 80 latiem. Lai lakats pareizi veiktu savas funkcijas, ir svarīga auduma struktūra, biezums, stingrums, pareizais elastības līmenis, aušanas virziens, krāsojuma nekaitīgums, materiāla sastāvs. Kļūdīgs ir uzskats, ka bērna pārnēsājamā lakata pagatavošanai var izmantot jebkuru veikalā nopērkamu audumu. Vispareizāk ir uzticēties profesionāliem, pieredzējušiem lakatu ražotājiem, kuri nodrošina šo mazulim svarīgo kvalitāti.  
Lakata garums tiek izvēlēts vadoties no nēsātāja auguma, bērna vecuma un pozas, kurā bērns pārsvarā tiks nēsāts .Ja bērnu paredzēts nēsāt tikai šūpulīša pozā vai uz gurna, tad der lakats, kurš ir aptuveni 3,5 metrus garš, bet ja bērnu paredzēts nēsāt pamatīgāk iesietu ar skatu pret nēsātāju, vai uz muguras, tad lakata aptuvenais garums būs sākot no 4,5 metriem līdz pat 5,2 metriem.  

LAKATAM LĪDZĪGIE  

Gredzenu lakats (ar un bez polsterējuma) - lētāks, īsāks, vienkāršāk uzliekams, jo nav jāsien, stingrums regulējams pievelkot brīvos lakata galus, kuri iet caur diviem gredzeniem. Nav paredzēts ilgākiem pārgājieniem, jo salīdzinoši ātri nogurst plecs, uz kura ir uzlikts lakats. Ideāls tad, kad nav laiks un piemēroti apstākļi siešanai, un uz neilgu laiku bērns ir jānes. Piemērotas nēsāšanai guļus stāvoklī, uz gurna, kā arī ar skatu uz priekšu “Lotosa” pozā. Izmantojams no dzimšanas.  
Banānsoma - ar vai bez polsterējuma. Vienkārši uzliekama. Paredzēta jaundzimušajiem nēsāšanai guļus pozā. Uzmanīgi jāizvēlas tās izmērs, jo, ja tā būs par lielu, bērns tajā atradīsies pārāk zemu un “kūļāsies” pie nēsātāja augšstilbiem. Banānsomu balsta viens plecs. Izmantojama no dzimšanas.  
Kozy soma – pēc izskata un vienkāršības līdzīga ķengursomai. Ieliekot tajā bērnu, tiek nodrošināta pareiza bērna poza, jo audums cieši apņem visu bērna ķermenīti. Piemērota nēsāšanai ar skatu pret sevi vertikāli un uz muguras. Nav paredzēta guļus pozīcijai un uz gurna. Izmantojama no dzimšanas.      

Aija Apsīte,
bērnu pārnēsājamā lakata siešanas konsultante
(e-pasts aija@weleda.lv)

Citi noderīgi raksti

Zīdaiņa pareiza saģērbšana un atvešana mājās

Banānsoma - kā to izmantot?

Par saviem mazuļiem varat aprunāties Cāļa forumos

Zīdainis

Bērnu veselība