Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Adopcijas pieteikums rajona tiesai - paraugs

Deltron

Lūgums par pieteikuma paraugu vēl ir aktuāls - lotus123@inbox.lv.

Un būšu pateicīga par komentāriem - kā un cik gari ir jāraksta dzīves apraksts (CV)?


nia07

Pieteicēji:

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīves vieta

Ieinteresētā persona:

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, kurā atradās bērns, nosaukums,

Reģistrācijas numurs,

adrese

Pašvaldības iestāde:

____________________ bāriņtiesa

Reģistrācijas numurs,

adrese

P I E T E I K U M S

par ......................adopcijas apstiprināšanu

(bērna vārds, uzvārds)

No ........ gada .................... pastāv mūsu laulība, kura reģistrēta .......................Dzimtsarakstu nodaļā. Laulībā bērni nav dzimuši, tādēļ nolēmām adoptēt bērniņu. Esam veikuši visas bērna adopcijai nepieciešamās pirmstiesas procedūras:

1) ...............vērsāmies ............. bārintiesā ar lūgumu atzīt mūs par adoptētājiem................., Bāriņtiesa ir veikusi ģimenes izpēti, kā arī, izvērtējusi mūsu atbilstību adoptētāju statusam un ar............. bāriņtiesas ............gada ...............lēmumu esam atzīti par adoptētājiem;

Par Jūsu izvērtēšanu varat atsaukties uz informāciju bāriņtiesas lēmumos.

2) brīvprātīgi brīvdienās (sestdienās un svētdienās) no 2015.gada.... augusta līdz ...oktobrim apmeklējām 80 stundu adoptētāju apmācības programmu;

3) ar............. bāriņtiesas ............gada ...............lēmumu mūsu aprūpē un uzraudzībā nodots ...........

Ņemot bērnu pirmsadopcijas aprūpē iepazināmies ar bērna sociālo situāciju un noskaidrojām, ka bērna.............. vecākiem............................. Informācija par bērna vecākiem, par bērna brāļiem un māsām.............. varat atsaukties uz informāciju bāriņtiesas lēmumos.

4) ar............. bāriņtiesas ............gada ...............lēmumu ir atzīts, ka........................ adopcija ir bērna interesēs.

..............bāriņtiesa ir konstatējusi bērna un adoptētāju savstarpējo piemērotību, kā arī ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starpadoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības.

.................... mūsu ģimenē dzīvo ir mīlēts un labi aprūpēts un vēlamies, lai viņš arī juridiski kļūst par mūsu ģimenes locekli.

Pamatojoties uz Civillikuma 171.pantu, 172.panta pirmo daļu (ja maina uzvārdu), otro daļu (ja maina vārdu), trešo daļu (ja maina personas kodu) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 3.punktu 254.panta pirmo, otro un trešo daļu, 259.panta pirmo daļu un ņemot vērā, ka adopcijas apstiprināšana ir bērna interesēs un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta trešo daļu, lūdzam:

1) apstiprināt .................adopciju;

2) piešķirt...........uzvārdu..............;

3) atļaut mainīt ........................vārdu..............

4) atļaut mainīt .......................personas koda otro daļu;

5) ierakstīt bērna dzimšanas reģistrā mūs .....................kā vecākus (diskutējams jaut., vai tas jālūdz, it kā pats par sevi saprotams);

6) lietu izskatīt ārpus kārtas.

Pielikumā:

1) pieteikuma par adopcijas apstiprināšanu 2 eks., katrs uz ....lapām (ieinteresētajai personai un pašvaldības iestādei);

2) kvīts par valsts nodevas EUR 42,69 apmērā samaksu uz 1 lapas;

3) laulības apliecības kopija uz 1 lapas;

4) .............bāriņtiesas lēmums

5) .............bāriņtiesas lēmums

6) .............bāriņtiesas lēmums

7) Bērna dzimšanas apliecības kopija uz 1 lapas;

8) ............................................................

____._____.2015.

(paraksts un paraksta atšifrējums)

INFORMĀCIJAI:

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 29. panta trešo daļu, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu, nevis slimnīcai vai bāriņtiesai, ir paredzētas tiesības noteikt bērna vārdu.

Civilprocesa likums

253.pants. Lietas dalībnieki

(1) Sevišķās tiesāšanas kārtības lietās lietas dalībnieki irpieteicējsun viņa pārstāvis, ieinteresētā persona un tās pārstāvis, kā arī likumā paredzētajos gadījumos prokurors, valsts vai pašvaldības iestāde.

254.pants. Pieteikums sevišķā tiesāšanas kārtībā

(1) Pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai pieteikums iesniegts;

11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

12) ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ieinteresētajai personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;

2) (izslēgts ar 29.11.2012. likumu);

3) pieteikuma priekšmetu un pamatojumu;

4) apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumus, kas tos apstiprina;

5) likumu, uz kuru pieteikums pamatots;

6) pieteicēja lūgumu;

7) pievienoto dokumentu sarakstu;

8) pieteikuma sastādīšanas laiku.

(2) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis, vai pieteicējs kopā ar pārstāvi, ja to noteikusi tiesa, izņemot šā likuma 72.pantapiektajā daļā noteikto gadījumu. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā.

(3) Pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir ieinteresēto personu.

260.pants. Pieteikuma saturs

Pieteikumā norāda Civillikuma 162.169.pantā minētos apstākļus, pievieno šos apstākļus apstiprinošus pierādījumus un bāriņtiesas lēmumu.

Civillikums

162. Nepilngadīga bērna adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs.

Nepilngadīgu bērnu var adoptēt, ja pirms adopcijas apstiprināšanas viņš ir atradies adoptētāja aprūpē un uzraudzībā un ir konstatēta bērna un adoptētāja savstarpējā piemērotība, kā arī ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības. Adoptētāja aprūpē bērnu var nodot ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai adopcijas kārtībai.

163. Adoptētājam jābūt vismaz divdesmit piecus gadus vecam un vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par adoptējamo.

Nosacījumu par adoptētāja minimālo vecumu un pieļaujamo adoptētāja un adoptējamā vecuma starpību var neievērot, ja adoptē sava laulātā bērnu. Tomēr arī šajā gadījumā adoptētājam jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecam.

Šā panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus var neievērot, ja starp adoptētāju un adoptējamo izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.

Par adoptētāju nedrīkst būt persona:

1) kura sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ;

4) kurai atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;

5) kurai ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;

6) kurai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

Lai konstatētu piemērotību adopcijai, bāriņtiesa atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai adopcijas kārtībai ne ilgāk kā sešus mēnešus veic adoptētāja ģimenes izpēti.

164. Laulātie bērnu adoptē kopīgi, izņemot gadījumus, kad:

1) adoptē otra laulātā bērnu;

2) otrs laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu);

165. Adoptēt reizē var vairākus bērnus. Adoptējot brāļi (pusbrāļi) un māsas (pusmāsas) nav šķirami. Bērnu interesēs pieļaujama brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršana, ja kādam no viņiem ir neārstējama slimība vai ir šķēršļi, kas traucē brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas) adoptēt kopā

166. Personas, kas savā starpā neatrodas laulībā, nevar adoptēt vienu un to pašu bērnu.

167. Aizbildnim ir tiesības adoptēt savu aizbilstamo. Adoptējot aizbilstamo, aizbildnis galanorēķinu nodod vienlaikus ar adopcijas pieteikumu bāriņtiesai. Pēc galanorēķina pieņemšanas bāriņtiesa līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, pārstāv adoptējamā tiesības un likumiskās intereses adopcijas jautājumos.

Aizbildni no pienākumu pildīšanas atlaiž pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

168. Adopciju nedrīkst aprobežot ne ar kādiem nosacījumiem vai termiņiem.

169. Ir nepieciešams, lai adopcijai dod savu piekrišanu visi tās dalībnieki:

1) adoptētājs;

2) adoptējamais, ja viņš ir sasniedzis divpadsmit gadu vecumu;

3) adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības;

4) aizbildnis.

Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Piekrišanu adopcijai tās dalībnieki bāriņtiesai izsaka personīgi vai arī iesniedz to notariāla akta formā vai ar bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu. Piekrišanu adopcijai tās dalībnieki var atsaukt līdz brīdim, kad bērns tiek nodots adoptētāju aprūpē.

Adoptējamā dzīvesvietas bāriņtiesa var lemt par piekrišanu adopcijai, ja:

1) aizgādību īsteno tikai viens no vecākiem, bet otrs bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju adoptēt;

2) adoptējamā vecāks ir nepilngadīgs;

3) aizbildnis bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju adoptēt.

Bērna adopcijai ir nepieciešams bāriņtiesas lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs. Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu, noskaidro adoptējamā viedokli, ja vien viņš pats spēj to formulēt, kā arī ņem vērā ziņas par adoptētāju, tai skaitā viņa personību, reliģisko pārliecību, ja tāda ir, mantisko stāvokli, sadzīves apstākļiem, spēju izaudzināt bērnu, kā arī ziņas par adoptējamo, tai skaitā viņa personību, reliģisko pārliecību, ja tāda ir, veselību, priekštečiem.

Pēc ārzemnieka, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūguma bērnu var adoptēt ar atbildīgā ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi.

171. Adopcija uzskatāma par notikušu, tiklīdz tiesa to apstiprina.

Tiesa var atļaut adoptētājus neierakstīt adoptētā dzimšanas reģistrā kā vecākus, ja šāds adoptētāju lūgums ir pamatots.

Bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas.

172. Adoptētais kļūst par adoptētāju ģimenes locekli, un adoptētājs iegūst tiesības īstenot aizgādību. Adoptētajam var piešķirt adoptētāju uzvārdu atbilstoši šā likuma 151.pantanoteikumiem. Adoptētājs var lūgt adoptējamā uzvārdam pievienot savu uzvārdu, izņemot gadījumus, kad adoptētājam vai adoptējamam jau ir dubults uzvārds.

Ja adoptējamā vārds neatbilst adoptētāja tautībai vai ir grūti izrunājams, adoptējamā vārdu atļauts mainīt vai tam pievienot otru vārdu, izņemot gadījumus, kad adoptējamam jau ir dubults vārds.

Pēc adoptētāju lūguma tiesa var atļaut mainīt arī adoptējamā personas kodu. Aizliegts mainīt adoptējamā dzimšanas datumu.

151. Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma.

Papildināts 03.10.2016 16:47:

Šāds pieteikuma paraugs ir no vieniem kursiem. Ceru,ka mani neiesūdzēs tiesā par tā publiskošanu. Bet, lai nu vienreiz cāļiniekiem tiek paraugs ar visiem pantiem. Likumu gan vajag pārskatīt, vai kaut kas nav mainījies. Kā arī izvietot smuki lapā, "cālis" neļauj tā smuki iekopēt visu.

Papildināts 03.10.2016 16:52:

Par CV: pieredzes te ir dažādas. Mans CV bija tas pats, ko dotu meklējot darbu - izglītība, darba pieredze, kursi utt. Personīgā informācija - kāpēc vēlos adoptēt, kāpēc tādu vecumu norādu, kādas ir ģimenes tradīcijas, kāds būs atbalsta loks (radi) - to visu aprakstīju pieteikumā. Sanāca A4 lapa. Ja kaut kas vēl būs vajadzīgs, BT pateiks. Izpētes periods ir gana garš, lai bez uztraukuma visus papīrus sagādātu.Lai veicas!

Papildināts 03.10.2016 17:00:

Ja nu kāds ir sajaucis un vēlējās lūgt paraugu BT sēdei pieteikuma paraugu, nevis rajona tiesas, tad to vienkārši raksta tāpat kā iesniegumu (ko lūdz un kāpēc).

bumuls

Liels, liels paldies

Ķeršos klāt rakstīšanai

nia07, liels paldies!

Un jā, es sajaucu tēmu - man pagaidam ir vajadzīgs pieteikums uz BT...

Bet ceru, ka vajadzēs arī uz pašu tiesu... Bet līdz tam diemžēl vēl ilgs laiks...


esenif

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 29. panta trešo daļu, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu, nevis slimnīcai vai bāriņtiesai, ir paredzētas tiesības noteikt bērna vārdu.
Stipri dīvaina piezīme.

Minētais likuma pants būtu:

29.pants. Atradeņa dzimšanas fakta reģistrācija

(1) Atradenis ir atrasts bērns, kura vecāki nav zināmi.

(2) Persona, kas atradusi šā panta pirmajā daļā minēto bērnu, nekavējoties par to paziņo teritoriāli piekritīgajai Valsts policijas pārvaldei.

(3) Attiecīgā pašvaldības iestāde sadarbībā ar ārstniecības iestādi nosaka bērna varbūtējo dzimšanas laiku un vietu, dod bērnam vārdu un uzvārdu un paziņo par to dzimtsarakstu nodaļai.

(4) Ja bērns ticis ievietots glābējsilītē, ārstniecības iestāde nosaka bērna varbūtējo dzimšanas laiku un vietu, dod bērnam vārdu un uzvārdu un paziņo par to dzimtsarakstu nodaļai.

(5) Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajā gadījumā dzimšanas reģistra ierakstā norāda: "Atradenis, vecāki nezināmi."

Par kādiem vecākiem var būt runa, ja bērns ir atradenis jeb vecāki nav zināmi?

Papildināts 08.10.2016 19:10:

Vēl dīvaini, ka pie ieinteresētajām personām nav norādi vecāki.


Nav jau problēmu dzīves grūtībās, problēma ir nodzīvot tukšu dzīvi. /P. Sproģis/
Raine

esenif
Vēl dīvaini, ka pie ieinteresētajām personām nav norādi vecāki.
Domāji bio vecākus? Tie nekad nav bijuši, vismaz cik man bijusi pieredze ar šiem pieteikumiem.

Tā tik vēl trūka, laist kopā adoptētājus ar bio vecākiem. Kas zina ka kāds adoptētājs neķeras pie rīkles tai saucamajai mātei vai otrādi.

Vai Tavā pieredzē ir ka uz adopcijas tiesu aicina arī bio vecākus?

esenif

Raine
Papildus pie lūgumiem tiek norādīts neaicināt vecākus uz tiesu. Bija jānorāda viņi kā ieinteresētā persona.


Nav jau problēmu dzīves grūtībās, problēma ir nodzīvot tukšu dzīvi. /P. Sproģis/
nia07

Nu man tas paraugs ir no vieniem kursiem- it kā jau juristes veidots. Pati rakstīju pamatā balstoties uz šo un viss bija ok. Katru likuma punktu pārbaudīju,vai ir vēl aktuāls un man der. Minēto 29.punktu -nepārbaudīju,nebija vajadzības. Bio vecākus kā ieinteresētās personas 100% neminēju. Galu galā viņiem vecāku tiesības adopcijas gadījumā tak sen vairs nav - kā viņi var būt ieinteresētās personas?

Karlsons

Raine
esenif
nia07
Vai Tavā pieredzē ir ka uz adopcijas tiesu aicina arī bio vecākus?
Papildus pie lūgumiem tiek norādīts neaicināt vecākus uz tiesu. Bija jānorāda viņi kā ieinteresētā persona.
Bio vecākus kā ieinteresētās personas 100% neminēju. Galu galā viņiem vecāku tiesības adopcijas gadījumā tak sen vairs nav - kā viņi var būt ieinteresētās personas?

Var būt abējādi! Saskaņā ar Civillikuma 169.p. "ir nepieciešams, lai adopcijai dod savu piekrišanu ... adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības."

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 29. panta trešo daļu, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu, nevis slimnīcai vai bāriņtiesai, ir paredzētas tiesības noteikt bērna vārdu. Stipri dīvaina piezīme.

Te kaut kas ir pazudis tulkojumā. Acīmredzot domāts Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 32.pants, kas nosaka, ka "bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu." Izskatās, ka nia07 kursu vadītāja ir domājusi, ka šis pants varētu būt kā pamatojums bērna vārda maiņai pie adopcijas, ja bērnam vārds dots atbilstoši šī paša likuma 29. pantam.


esenif

Galu galā viņiem vecāku tiesības adopcijas gadījumā tak sen vairs nav - kā viņi var būt ieinteresētās personas?
Aizgādības tiesību atņemšana nemaina faktu, ka viņi ir vecāki ar izrietošajiem pienākumiem un adopcijas fakts viņus tieši skar jeb viņi pēc būtības ir ieinteresētās personas.

Var būt abējādi! Saskaņā ar Civillikuma 169.p. "ir nepieciešams, lai adopcijai dod savu piekrišanu ... adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības."
Tas ir kas cits. Manā gadījumā turklāt bija tā piekrišana.

Izskatās, ka nia07 kursu vadītāja ir domājusi, ka šis pants varētu būt kā pamatojums bērna vārda maiņai pie adopcijas, ja bērnam vārds dots atbilstoši šī paša likuma 29. pantam.
Diletantiski skan. Adopcijas rezultātā netiek reģistrēts jauns bērns - tiek mainīta jau esošā reģistrētā bērna dati.


Nav jau problēmu dzīves grūtībās, problēma ir nodzīvot tukšu dzīvi. /P. Sproģis/
Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
15573934