Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Selektīvs mutims

Laura369

Vai šeit ir kāda mamma, ģimene, kurā aug bērniņš ar selektīvo mutismu?

Ļoti svarīga būtu pieredzes apmaiņa ar citām ģimenēm, kurās aug šādi bērni.

Varbūt kāda zin, vai Latvijā ir kādas atbalsta grupas? Informācija par šo traucējumu ir maz, un vēl mazāk konkrētu ieteikumu kā cīnīties ar to.


O jâ, par ßo it maz info.

Bet FB ir vismaz 2 labas atbalsta grupas angliski.

Noteikti vajag pëc iespéjas átrâk meklét un atrast LV tādu logopédu vai audiologopédu, kurß specializéjas selektívajâ mutismâ. Un ar psihologu strâdát, Jo SM esot ká sekas sociálajai trauksmi. Ka bérnam ir liela sociālā trauksme un tamdèl neruná.

Man meitai bija aizdomas par to, bet tomér pëc 1.5 gadiem skolâ un darba ar logopédu ir loti atplaukusi valoda. Un skolotâji teica, ka tas vairāk bija várdu apjoma trúkums (vina iet skolâ Anglijá, uzsakot skolu neko daudz angliski nezinâja). Bet joprojâm biezi saka, ka viñai ir bail runât.

Daudz lasot psihologiska rakstura avotus, sapratu, la ir loti svarígi iedroßinât bērnâ drosmi, aktivizét to jebkurá dzíves sférâ, Jo tas atstaj pozitívu ietekmi arī uz valodas/runas izpausmi. Tad nu to arī dariju jebkurá sférâ un pat par síkumiem. Attístít uzñémíbu, drosmi, aktivitâti, sasniegumu sajútu. ẞkiet, Ka viss kopâ palidzéja. Progress tagad ir milzígs.

Papildināts 11.09.2023 16:02:

LV daudz kâ nav, bet tad nu vecäkiem ir jäbût aktíviem un paßiem játaisa tádas grupas un atbalsta pasákumi! Jâveido kopienas un jádalás ar info! Un jâbút atbalstam sev un citiem!

Papildināts 11.09.2023 16:31:

Manai meitai bija 4 gadi, kad aizgája skolâ Anglijá, un jau pëc páris méneßiem skolotájas ar mani runâja, izsaukt ideju, ka varbút viñai ir selektívais mutisms. Iepriekß pati par neko tádu nebiju dzirdéjusi. Un nebija ne mazâko aizdomu, Ka tas varëtu bút. Lai gan délj kovida tiesäm socializâcija bija ierobezhota un bija maz tikßanos ar draugiem.

Tad nu to laiku bija skolá arī logopéda vizítes un atbalsts un ieteikumi skolotâjiem! Un jau tagad uz 6 gadi vecumu ir loti liels progress un várdu krájums liels, bérns lasa un jau var arī sarunâties ar citiem. Bet joprojâm ir nedaudz bailes runät.

Pēdējās izmaiņas: Meauk, 11.09.2023 16:54.
Pēdējās izmaiņas: Meauk, 15.09.2023 20:52.

Arī nedzīvojam Lv. Meitai, šobrīd 17, arī šo diagnosticeja, kad bija maza. Viņai nebija valodas aizture, rubāt sāka agri un no 4 gadiem jau 2 valodas. Bet viņa atreicās runāt skolā. Tā ka, nu pilnībā. Līdz 11 gadiem tā. Viņai izdeva skola kartiņas, caur kurām sazinaties. Nekādus neapmeklējam un neko nedarijam lietas labā. Tik izgājām ārstus un dabūjam diagnozi.

Papildināts 09.11.2023 00:31:

11 gados vienkārši viss pārgāja. Sāka runāt.

Papildināts 09.11.2023 00:33:

Viss pārgāja pats no sevis un šobrīd ir ļoti runātīga un skaļa

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18437413