Saimniecība

Ko nozīmē frāze – nepietiek profesionālo spēju darba veikšanai

Ko saprot ar atlaišanu tāpēc, ka nepietiek profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai? Varētu domāt – ja jau cilvēks ir pieņemts šajā darbā, varbūt pat bijis noteikts pārbaudes laiks un tas izturēts, cilvēks ilgāku vai mazāku laiku strādājis, tad taču bijis atzīts par derīgu darbam. Meklēsim skaidrojumus likumos.

Atlaišana, kad darba devējs uzsaka darbu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka spējām, paredzēta Darba likuma 101. panta 1. daļas 6. punktā – kad darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai. Uzteikums jāizsaka rakstveidā, mēnesi pirms atlaišanas. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku. Bez tam, uzteikt darba līgumu minētā iemesla dēļ ir atļauts, ja darba devējam nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā. Ar citu uzņēmumu jāsaprot tās pašas juridiskās vai fiziskās personas citu organizatorisko vienību, kurā darba devējs nodarbina savus darbiniekus (piemēram, cits veikals).

Foto: istockphoto.com

Atlaišana pēc šī panta nav vienkārša, vajadzīgi nopietni pierādījumi. Vispirms jau darbiniekam jābūt iepazīstinātam ar saviem pienākumiem un, jo sīkāk tie izstrādāti, jo labāk. Tad jāsameklē fakti par to, kādus tieši pienākumus viņš nespēj veikt profesionāli un jābūt dokumentiem (akti, piezīmes, rājieni), kas šos faktus apstiprina, piemēram, grāmatvedim par kļūdām grāmatvedības uzskaitē uzlikti sodi, bijušas pircēju sūdzības par neprofesionāliem, nepareiziem padomiem, sistemātisks brāķis vai izstrādes normu nepildīšana, šoferim – sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Labi, ja darba devējs var norādīt savus veiktos pasākumus darbinieka kompetences uzlabošanā (apmaksātie kursi), tomēr, neraugoties uz to, darbiniekam tik un tā ir nepietiekamas profesionālās spējas. Piemēram, nomainot vecās ražošanas iekārtas uz datorizētām, darbinieks pēc apmācības to apkalpošanā tomēr nespēj veikt pienākumus.

Citas prasības likumīgai atlaišanai pēc šī panta:

  • Pirms darba līguma uzteikšanas darba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs. Ja ir, tad bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas darba līgumu uzteikt aizliegts. Ja arodbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam, viena mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.
  • Darba devējam pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma ir pienākums nolīgtā darba laika ietvaros piešķirt darbiniekam atbilstošu laiku cita darba meklēšanai. Šī laika ilgumu un šajā laikposmā darbiniekam saglabājamās izpeļņas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā.
  • Darbiniekam pienākas atlaišanas pabalsts, kura apmērs atkarīgs no darba stāža ilguma pie šī darba devēja, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts.
  • Aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā; ar darbinieku, ja viņš atzīts par invalīdu; darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Informācijas avots: likumi.lv, vdi.gov.lv

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Kā atlaiž iereibušus darbiniekus

Uzmanības deficīta sindroms

Par darbu, izglītību, karjeru un ar to saistītām tēmām runājiet un dalieties viedokļos Cāļa forumos

Darbs un pieaugušo apmācība

Darbs, darbiņš...